12121.png

商业计划书


  安元基金乐于参与到您企业发展的过程中,请将您的《商业计划书》按照如下格式

发送至: ayfund@ayfund.net

  安元投资基金管理有限公司理解商业计划书属于商业机密,严格遵守为客户保密的职责。

  我们将恪守以下规定:

   1.安元投资基金管理有限公司不以任何形式或方式将商业计划书分发、披露或散布给

  任何人,除非是自己公司的雇员,且该雇员有充分理由并要求了解保密信息;

   2.安元投资基金管理有限公司将以对待自己同等重要的保密文件一样的谨慎态度对待

  商业计划书,避免向任何第三方披露。地址:安徽省合肥市梅山路18号国元大厦22层                               邮编:230000

邮箱ayfund@ayfund.net                                                         传真:0551-63894124